• כלים לשירותך
 • עקבו אחרינו
 • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
2. יחסי כירורג-מטופל
 1. כירורג ינהג במטופלים ללא משוא פנים, וללא תלות ב- גיל, מגדר, גזע, דת, לאום, מעמד חברתי וכלכלי, השפעה ואידיאולוגיה.
   
 2. כירורג מייצג את המטופל ואת צרכיו בפני מערכת הבריאות.
   
 3. יחסי כירורג-מטופל מבוססים על אמון וכבוד הדדי, וכירורג מכיר בצורך בקשר אמיץ וייחודי בינו לבין המטופל. מטופל אינו לקוח אלא אדם הנזקק לעזרה, וכירורג חייב להתייחס אליו בהבנה וברגישות, להיות מודע לחולשתו ולפגיעותו, להיות קשוב לצרכיו ולהיענות להם.
   
 4. כירורג יציע למטופל תמיד את הטיפול המיטבי לו, ויימנע מלפעול במצב של ניגוד עניינים העלול להשפיע על ההחלטות הטיפוליות.
   
 5. כירורג ישמור על סטנדרטים מקצועיים גבוהים, וימשיך ללמוד ולהתעדכן במשך כל שנות פעילותו. כירורג ישתמש בטכניקות כירורגיות חדשות ומתקדמות רק לאחר שלמד לבצען ורכש בהן מיומנות.
   
 6. כירורג לא יהסס להסתייע בעמיתים מומחים כדי להבטיח שמטופליו יזכו במיטב הטיפול.
   
 7. כירורג יכיר את גבולות היכולת הטכנית והמקצועית שלו, ובמידת הצורך יפנה את מטופליו לעמית.
   
 8.  כירורג חייב לשקול את כל החלופות הטיפוליות, ולהציע ניתוח רק אם הוא סמוך ובטוח כי זה טיפול הבחירה בנסיבות המקרה, כשרק השיקול הרפואי לנגד עיניו.
   
 9. כירורג יטפל בכל אדם הנמצא במצב חירום רפואי ללא תלות בתמורה או בכל גורם שהוא.
   
 10. כירורג הפועל במערכות רפואה ציבוריות יקבל מטופלים ויטפל בהם בהתאם להסדרים הנהוגים במערכת הציבורית.
   
 11. אין הכירורג חייב לקבל כל אדם לטיפולו, אך רצוי כי ימליץ בפניו על כירורג אחר.
   
 12. היה ויחסי כירורג ומטופלו עלו על שרטון רשאי הכירורג להפסיק את הטיפול, אך הוא יעשה זאת רק לאחר שיציע למטופל לפנות לכירורג אחר, ואת סיועו בהעברת המידע למטפל החדש.
   
 13. הסכמה לטיפול רפואי ושיתוף המטופל:
  1. כירורג יאמץ את הגישה כי המטופל הוא שותף מלא ופעיל בכל ההחלטות וההליכים הטיפוליים הקשורים בטיפול בו;
  2. כירורג ייתן למטופל הסבר מוקדם באשר לבעייתו הרפואית ולטיפול בה, ויקבל את הסכמת המטופל לטיפול בהתאם לעקרונות הסכמה מדעת לטיפול רפואי;
  3. לפני ביצוע פרוצדורה כירורגית או שימוש בטכנולוגיה חדשות, שאינן עדיין הטיפול ימסור הכירורג למטופל מידע על כך (care of standart) המקובל;
  4. היה וסירב המטופל לקבל את ההסבר, או סירב לטיפול המוצע, יתעד זאת הכירורג באורח מפורט בתיק הרפואי;
  5. למטופל זכות לסרב לטיפול המוצע לו, אך אם לדעת הכירורג האחראי הדבר עלול לסכן את חיי המטופל יבקש עזרה מהמוסדות המתאימים;
  6. כירורג ינהג בהתאם להוראות החוק בעניין הסכמה מדעת לטיפול במצבי חירום, בקטינים ובפסולי דין;

 

 1. כירורג רשאי לסרב לבצע פעולה כירורגית שהמטופל מבקש ממנו אם הדבר עומד בניגוד לדעתו ולהכרתו המקצועית. עליו לתת למטופל הסבר מפורט ולהציע לו את הטיפול המקובל.
   
 2. כירורג יכיר בכך כי למטופל זכות לדעה נוספת, וכי הדבר אינו אמור לפגום ביחסיו עם המטופל. כירורג יקבל בהבנה את בחירת המטופל בכירורג אחר, ויעביר לבקשת המטופל את המידע הרפואי לכירורג האחר כדי להבטיח את המשך הטיפול.
   
 3. מטופל מאושפז זכאי לעבור לבקשתו למחלקה אחרת הערוכה ומוכנה לטפל בו, ולקבל את סיכום המחלה ואת ממצאי הבדיקות והנתונים הרלוונטיים להמשך הטיפול. הצוות המטפל יעדכן, במידת האפשר, את צוות המחלקה המקבלת לגבי מצב המטופל.
   
 4. כירורג ישמור כמיטב יכולתו על הסודיות הרפואית של מטופליו.
   
 5. כירורג יקפיד על שמירת צנעת הפרט והפרטיות של מטופליו. יחד עם זאת, כירורג יאפשר, לבקשת המטופל, הימצאות אדם נוסף בעת הבדיקה, ובמיוחד בעת ביצוע בדיקות אינטימיות, ובטפלו בקטינים ובחסרי ישע.
   
 6. כירורג יכבד את רצונו של המטופל לדעת את זהות הצוות המתוכנן להשתתף בניתוח.
   
 7.  כירורג ידווח למטופל ולמשפחתו (אם המטופל מסכים לכך) בסמוך לאחר הניתוח על הממצאים והפרוצדורה הניתוחית.
   
 8. יחסי כירורג-מטופל משתרעים על פני כל תקופת הטיפול:

21.1

 1. כירורג מהצוות המנתח ימצא בחדר הניתוח עד לסיום הניתוח והתעוררות המטופל. הכירורג האחראי יימצא בחדר ניתוח ככל שיידרש, ובכל מקרה יהיה זמין באורח מיידי עד לסיום הניתוח והתעוררות המטופל. במקרים נדירים ויוצאים מהכלל, בהם על הכירורג לעזוב את חדר הניתוח לפני סיום הניתוח, עליו לוודא שכירורג עמית, מומחה ומתאים להמשיך את ביצוע ניתוח, יגיע לחדר הניתוח לפני שהוא עוזב אותו וימלא את מקומו.
   
 2. לאחר הניתוח, מן הראוי כי:
  1. הצוות המנתח יגלה כמידת האפשר מעורבות במעקב הבתר ניתוחי, יבדוק את המטופל באורח סדיר, ויפקח על הטיפול בו. הכירורג יימצא בחדר הניתוח עד לסיום הניתוח והתעוררות המטופל.
  2. היה וחל סיבוך במצב המטופל המחייב התערבות כירורגית נוספת ייקח הצוות המנתח חלק בביצועה בהתאם למצב החולה.
  3. האחריות הכוללת על הטיפול במטופל היא של המחלקה המטפלת.

21.2

 1. אם המנתח נאלץ להעדר בתקופה הבתר ניתוחית, או שהוא מרוחק ממקום האשפוז/טיפול, עליו לוודא כי כירורג אחר מקבל עליו את האחריות להמשך הטיפול. ועל כך יש ליידע את המטופל.
 2. יזמין את המטופל להמשך מעקב עד להחלמתו המלאה.

 

 1.  היה ובמהלך הניתוח, או בתקופה הבתר ניתוחית, התרחשו אירועים חריגים או סיבוכים ייתן הכירורג למטופל הסבר מיידי ומפורט על כך ("גילוי נאות"). כירורג יכיר בכך כי במצבים אלה עליו לגלות יושר ופתיחות בלא תנאי, ולשמר את יחסי האמון עם המטופל ומשפחתו.
   
 2.  כירורג יכיר ביכולתה של משפחת המטופל לסייע בטיפול, ובמיוחד בשלבי ההחלמה והשיקום. כירורג ידווח לבני המשפחה בהתאם להנחיות החולה ועל פי הוראות החוק בעניין סודיות רפואית, יגלה הבנה לבקשות המשפחה, ויטה אוזן לדעותיה.
   
 3. כירורגים נדרשים לעיתים קרובות לקבל החלטות טיפוליות לגבי חולים הנמצאים במצב רפואי קשה ואף קריטי. הערך העליון המנחה כירורג הוא שמירה על חיי אדם, וכירורג לא יימנע מלנתח חולה במצב אנוש. יחד עם זאת, בבואו לקבל החלטה לגבי טיפול חודרני או ניתוח בחולים אלה על כירורג להביא בחשבון גם את סיכויי הצלחת הפעולה, את הסיכון שהיא טומנת בחובה, ואת איכות החיים הצפויה לאחריה.
   
 4. כירורג ינהג בחמלה וברגישות בחולה במחלה סופנית ובמשפחתו, יכיר בצרכיהם המיוחדים וינסה להיענות להם ככל האפשר, ויפעל בהתאם לחוק החולה הנוטה למות.
   
 5. תמורה, תשלום וטובות הנאה.

26.1

א. כירורג במערכת ציבורית לא יקדם תורים לניתוחים בעבור תמורה או טובת הנאה;

ב. איכות הטיפול ויחס כירורג למטופלים מהמערכת הציבורית ולמטופליו הפרטיים יהיו זהים ולא יהיו תלויים בתשלום;

ג. כירורג לא ידרוש ולא יקבל תמורה ממטופלים עבור ביצוע ניתוח או טיפול;

ד. כירורג לא יקבל תמורה או טובת הנאה עבור העדפת שימוש במכשיר או בתרופה במהלך הטיפול.

 

26.2

א. כירורג במערכת פרטית יסכם עם המטופל על התמורה לפני הניתוח;

ב. כירורג לא יוסיף על התמורה שנקבעה דרישה לתשלום בעבור מעקב רפואי עד להחלמת המטופל מהשלב החד לאחר הניתוח, או עבור יעוץ בטלפון;

ג. כירורג לא יקבל תמורה או טובת הנאה עבור העדפת שימוש במכשיר או בתרופה במהלך הטיפול.

 

 1. פנה אדם לכירורג בשאלה רפואית באמצעות כלי התקשורת הציבוריים, האינטרנט או הטלפון, לא ייתן לו הכירורג יעוץ פרטני לעבור ניתוח מבלי שבדק אותו, ולא יציין שמות של כירורגים מומלצים, אלא ימסור מידע כללי וימליץ על פנייה לבדיקה רפואית במידת הצורך.
   
 2. כירורג יכבד את המקצוע ואת מטופליו ועמיתיו, ויקפיד על הופעה והתנהגות הולמות בעת עבודתו ובפעילותו הציבורית המקצועית.

ברוכים הבאים לאיגוד הכירורגים בישראל

חברי האיגוד מוזמנים להשתתף בפורומים/ דיונים, לאתר חברי איגוד, לעדכן את הדף אישי ולקרוא חדשות מקצועיות
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום הרפואה הכירורגית, להתייעץ עם רופאים כירורגים בפורום ולאתר בקלות פרטים על רופאים כירורגים
איני חבר/ת איגוד