• כלים לשירותך
 • עקבו אחרינו
 • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
4. חובות הכירורג לחברה ולקהילה
 1. כירורג יכיר בחשיבותם של תהליכי בקרה והערכה שמטרתם לשפר את איכות ובטיחות הטיפול הכירורגי.
   
 2. התיעוד הרפואי והדיווחים המקצועיים של כירורג יהיו על טהרת האמת.
   
 3. כירורג חייב להימנע מהתמכרות לסמים, ומהתנהלות שעלולה לפגוע בעיסוקו ברפואה או בכבוד המקצוע.
   
 4. לקה כירורג במחלה זיהומית המלווה בסכנת הדבקת המטופלים או הצוות הרפואי, ידווח על כך לרשויות הרפואיות המוסמכות.
   
 5. פעילות עסקית של כירורג, או שותפות בחברות מסחריות, חייבות להיות גלויות ושקופות, ועל הכירורג להבטיח שאין בכך כל ניגוד עניינים לאינטרסים של ציבור המטופלים, או פגיעה בכבוד המקצוע.
   
 6. כירורג לא ישתתף, ולא ייתן חסות, לפרסומות בכלי התקשורת שמטרתן לקדם מכירות מוצרים, או מתן שירותים, ספציפיים בתחום הרפואה, ומומלץ שכירורג ידיר רגליו מפרסומות בכלל.
   
 7. כירורג לא יקבל תמורה או טובת הנאה בעבור הפניית מטופליו לגוף מסחרי, לקבלת שירות או לרכישת מוצרים.
   
 8. כירורג לא יעודד מטופלים לפנות לשיטות טיפוליות מופרכות שאינן מבוססות מדעית, ולא יקיים קשרים עסקיים בתחומי הרפואה והכירורגיה עם אנשים הנוקטים בשיטות אלה.
   
 9. מחקרים קליניים:

כירורג:

 1. ישתתף אך ורק בעריכת מחקר שיש לו בסיס מדעי ורפואי, שמטרתו היא להוסיף על הידע הרפואי, ושהתועלת הצפויה מממצאיו עולה על הסיכון למטופלים המשתתפים בניסוי;
 2. ישתתף רק בעריכת מחקר קליני שנבדק ואושר בוועדה לניסויים קליניים;
 3. יוודא כי המטופלים יודעים שהם משתתפים במחקר רפואי, וכי נתנו את הסכמתם מדעת להשתתפות בניסוי;
 4. יוודא כי זהות המטופלים המשתתפים בניסוי ופרטיהם האישיים חסויים;
 5. יוודא כי מטופלים בניסוי קליני שניזוקו יקבלו טיפול רפואי מתאים;
 6. יוודא כי ממצאי הניסוי, ובמיוחד השליליים, יהיו גלויים וזמינים לעמיתים ולמטופלים`
 7. יוודא כי הפרסומים של תוצאות הניסוי יהיו נכונים ואמינים`
 8. יאפשר למשתתפי המחקר ליהנות מפירותיו אם הממצאים היו חיוביים.

 

 1.  פרסומים מדעיים:
  1. מאמר מדעי הוא פרסום שעבר הערכה מדעית ובחינת עמיתים. כירורג ינהג ויתבטא בהתאם לעקרון זה;
  2. רק כירורג שהשתתף באורח פעיל במחקר או בכתיבת המאמר רשאי להימנות על מחבריו;
  3. כירורג אחראי כי כל הנאמר בפרסומים המדעיים עליהם הוא חתום הוא נכון, אמין ומדויק;
  4. כירורג יקפיד הקפדה יתרה שלא לחשוף את זהות המטופלים שהנתונים לגביהם דווחו במאמר;
  5. כירורג חייב לחשוף ולהודיע על כל קשר עם חברה מסחרית או אינטרס כספי הקשורים במחקר או במאמר;
  6. כירורג אינו יכול להשתמש בתוצאות מחקרים של אחרים, שטרם פורסמו, אלא ברשותם.

 

 1. כללי ההתנהגות המקצועית חלים גם על כירורגים הפועלים בשירותי הביטחון. ערכי המוסר ועקרונות היסוד האתיים של מקצוע הכירורגיה חלים גם בעת מלחמה.
   
 2. אין בכללים אלו לפטור את הכירורג מכל כלל אתי שנקבע לכלל הרופאים ב"כללי האתיקה הרפואית". כללים אלו נועדו להשלים ולהוסיף על "כללי האתיקה הרפואית" ובכל מקרה של סתירה בין כללי ההתנהגות המקצועית של הכירורגים לכללי האתיקה הרפואית שפורסמו על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), יגברו כללי האתיקה הרפואית שפרסמו על ידי הר"י.

ברוכים הבאים לאיגוד הכירורגים בישראל

חברי האיגוד מוזמנים להשתתף בפורומים/ דיונים, לאתר חברי איגוד, לעדכן את הדף אישי ולקרוא חדשות מקצועיות
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום הרפואה הכירורגית, להתייעץ עם רופאים כירורגים בפורום ולאתר בקלות פרטים על רופאים כירורגים
איני חבר/ת איגוד